تم همراه با آسان به استفاده از قالب ساز. در اینجا لیستی از بسیاری از عناصر پشتیبانی سازنده است